หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โชคดีมีออร์แกนิค
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 


โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันอันดับต้นๆ และไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่เกิดกับอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ล้วนมีสาเหตุจากการสะสมของสารแปลกปลอมในร่างกาย เป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดเนื้อร้าย และนำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย และการเสียชีวิตในที่สุด

ปัจจุบันคำว่าออร์แกนิค (organic) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในสังคมไทย จะพบเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ออร์แกนิคที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้นเริ่มมีมากขึ้น แต่จะมีสักกี่คนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าออร์แกนิค และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภค ที่ผ่านมาออร์แกนิคมักจะถูกรวมเข้าไว้กับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural products) ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กับความถูกต้องพอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตผลจากผลิตภัณฑ์ ทางธรรมชาติเท่านั้น

หากจะแปลความหมายกันอย่างง่ายๆ จะอธิบายได้ว่า organic ถูกใช้เรียกสาขาวิชาเคมี ที่ว่าด้วยเคมีอินทรีย์ หรือการศึกษาถึงสาร ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงคำคำนี้ น่าจะเป็นการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากพื้นฐานที่แท้จริงของธรรมชาติ โดยไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ที่เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยี หรือสารเคมีใหม่ๆ จากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบๆ ตัวเราโดยที่คาดไม่ถึง

ออร์แกนิคเกิดจากอะไร

เมื่อเราคิดถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ น่าจะทำให้เราได้คิดถึงความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่เพราะความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมปัจจุบัน จนทำให้ภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ สารเคมี หรือเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ ด้วยความรวดเร็ว โดยปราศจากการคำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้น จากการสะสมของสารเคมีเหล่านั้นในธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ดิน อากาศ จนก่อให้เกิดมลภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราดังเช่นในปัจจุบัน

โดยวัฎจักรของสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ที่มีวัตถุประสงค์นากรหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เจือปน หรือเป็นส่วนผสมในสินค้าอุปโภคหรือบริโภค จึงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีได้ เพราะสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์นั้น จะไม่สลายไปโดยง่าย แต่จะยังคงเจือปนอยู่ในน้ำ อากาศ หรือสิ่งรอบๆ ตัว ส่งผลเกิดการส่งผ่านของสารเคมีเหล่านี้ เข้าสู่ธรรมชาติและร่างกายของคนเราในที่สุด

กระบวนการผลิตออร์แกนิค

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจึงเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาของสารเคมีที่สะสมในธรรมชาติ กระบวนการผลิตจึงต้องเริ่มต้นที่การใส่ใจ ในการปรับคุณภาพของดินและน้ำ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีการเจือปนของสารเคมีน้อยที่สุด

โดยผลิตภัณฑ์ของออร์แกนิคนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสม ซึ่งเกิดจากการเพาะปลูกด้วยกระบวนการออร์แกนิค นับตั้งแต่ 75-100 เปอร์เซ็นต์ โดยการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน ขององค์กรออร์แกนิคที่ได้รับการยอมรับ และนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคนั้น มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เพราะต้นทุนการผลิตที่สูง และข้อจำกัดในการควบคุมคุณภาพ จึงไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้ ในปริมาณมากเช่นเดียวกับ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในสังคมปัจจุบัน

ออร์แกนิคกับสุขภาพที่ดี

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ และไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่เกิดกับอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ล้วนมีสาเหตุจากการสะสม ของสารแปลกปลอมสะสมอยู่ในตัวคนเรา เป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดเนื้อร้าย และนำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย และการเสียชีวิตในที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่มีสารเจือปนซึ่งเป็นธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย แต่ไม่ใช่สารแปลกปลอม ที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์ เพราะสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทำงานตามปกติ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมทั้งแบคทีเรียบางประเภท ที่จะช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ความต้องการของมนุษย์ที่ไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดการสังเคราะห์สารเคมี เพื่อให้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น และสารสังเคราะห์เหล่านี้นี่เอง ที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย ไม่เพียงแต่โรคมะเร็งที่กล่าวไปแล้ว แต่ยังรวมไปถึงความผิดปกติในกลไกการทำงานอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระบบประสาท เป็นต้น

ออร์แกนิค ทางเลือกของสุขภาพ

อย่างที่กล่าว ออร์แกนิคเกิดจากระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นพืช แมลง จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ทั้งดิน น้ำ อากาศ เมื่อคนเราได้บริโภค หรือใข้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบที่มีความสมบูรณ์เหล่านี้แล้ว จะทำให้กลไกทำงาน ในร่างกายของคนเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะคุณค่าของแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น จะไม่ถูกทำให้เสื่อมคุณภาพลงด้วยสารเคมี หรือกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

เด็ก สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วย และคนชรา คือ กลุ่มคนที่มีร่างกายอ่อนแอ และง่ายต่อการรบกวนของสารเคมีต่างๆ จนก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา จะถูกพัฒนาขึ้น นับตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา และมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น และจะเสื่อมลงเมื่อเราเข้าสู่วัยชรา

ภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่สำหรับทารกนั้น เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะประสิทธิภาพในการต่อสู้ กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั้น ยังไม่สูงนัก การถูกรบกวนได้โดยง่ายจากสารเคมี ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความผิดปกติ ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้น แต่จะยังส่งผลต่อการพัฒนา ระบบการทำงานอื่นในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ผิวหนัง เป็นต้น

การดื่มนมหรืออาหารเสริมออร์แกนิค ไม่เฉพาะสำหรับทารกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลทั่วไป เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดี ในปริมาณสูงกว่าอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิค เนื่องจากคุณค่าของอาหารยังคงความสมบูรณ์ และสดนานกว่าอาหารทั่วไป แม้ว่าทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคออร์แกนิคจะมีราคาสูง แต่หากการตัดสินใจของคุณอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดี และการคืนสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ออร์แกนิคจึงน่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัว และคุ้มค่าสำหรับคุณและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี

 
       
    แหล่งข้อมูล : นิตยสาร Alternative Medicine  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
พิษของพารา...ใครว่าธรรมดา
 
เชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม
 
กลิ่นตัว
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.